Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod veseleruska.sk od 1. 6. 2016, ostatná aktualizácia 20. 10. 2021.

Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľ) a kupujúcim (zákazník) sa riadia týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu veseleruska.sk je:

popka.sk, s.r.o.
Pavlovičovo námestie 15
080 01 Prešov

IČO: 52184072, DIČ: 2120932869, IČ DPH: neplatca DPH

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pod číslom: 37671/P.

Telefónne číslo: 0949 242 842
e-mail: obchod@veseleruska.sk

Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Zmluvou sa rozumie potvrdenie objednávky a vzniká samotným dodaním tovaru. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je archivovaná predávajúcim. Nie je poskytovaná tretím stranám.

Objednávku môže kupujúci uskutočniť priamo na našej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar v uvedenom množstve a cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • škodu spôsobenú prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie na základe nesprávne vyplnených kontaktných údajov
  • oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť pri nákupe pravdivé údaje za účelom správneho doručenia zásielky. Kupujúci sa zaväzuje odoslaný tovar prevziať a zaplatiť sumu platnú v deň uskutočnenia objednávky. Taktiež je jeho povinnosťou tovar skontrolovať a prípadné chyby ihneď nahlásiť na e-mail obchod@veseleruska.sk.

Cena

Cena je uvádzaná bez DPH (predávajúci nie je platcom DPH) a je platná v čase uskutočnenia objednávky. K cene bude pripočítané poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v internetovom obchode. Predávajúci má na tovar vlastnícke právo až do úplného zaplatenia objednávky.

Poštovné a dodacie podmienky

Tovar zasielame Slovenskou poštou, na Slovensko a do európskych krajín. Zákazník má možnosť sledovania zásielky.

Výška poštovného je:

  • 2,90 € doporučeným listom 1. triedy, v rámci Slovenska
  • 6,80 € Expres Kuriérom na adresu, v rámci Slovenska
  • 4,00 € do Českej republiky
  • 7,10 € do ostatných európskych krajín

Pri platbe za tovar prevodom obdrží kupujúci zálohovú faktúru prostredníctvom e-mailu. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 4 dní, objednávka bude stornovaná. Faktúra je zasielaná spolu s tovarom. V prípade, že kupujúci úhradu urobil v deň splatnosti, informuje o tom predávajúceho e-mailom, aby nedošlo k stornovaniu objednávky. V prípade neinformovania, následného stornovania objednávky a predaj tovaru inému kupujúcemu si kupujúci vyberie náhradný tovar z ponuky alebo mu budú vrátené peniaze.

Predávajúci odošle tovar v čo najkratšom termíne pomocou Slovenskej pošty. Tovar, ktorý:

  • je skladom a je zaplatený platobnou kartou, PayPalom, alebo na dobierku, je expedovaný do 48 hodín od objednania.
  • je skladom a je platený prevodom na účet je expedovaný do 48 hodín po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
  • nie je skladom a je vyrábaný na objednávku je expedovaný po individuálnej dohode s kupujúcim.

V prípade, že je objednávka doručená v piatok, sobotu, nedeľu alebo cez sviatok, tovar je expedovaný najbližší pracovný deň.

V prípade tovaru, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúceho telefonicky a e-mailom informuje ohľadom predpokladaného termínu dodania a dohodnutia ďalšieho postupu.

Objednávka je považovaná za dodanú na základe uvedeného odberného miesta.

Akcie, zľavy a výpredaje

Aktuálne prebiehajúce akcie sú uvedené na banneri na stránke. Zľavy sú poskytované aj na tovar, ktorý má drobné estetické vady, no na funkčnosť to nemá vplyv. Je to pri konkrétnych produktoch uvedené. Výpredajom sa rozumie zníženie ceny posledných kusov tovaru, ktoré sa v ponuke už objavovať nebudú.

Pri objednávke nad 100 kusov je cena kalkulovaná individuálne. Kupujúci má možnosť požiadať o cenovú kalkuláciu e-mailom na obchod@veseleruska.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0949 242 842.

Pri pravidelných odberoch rúšok – nad 1000 ks ročne – je možné cenu upraviť aj pri postupnom odbere v menších množstvách. Podmienky kúpy a predaja budú stanovené v Zmluve o dielo.

Naše zľavy a akcie nie sú právne vymáhateľné.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Musí o tom informovať predávajúceho písomne e-mailom na obchod@veseleruska.sk alebo prostredníctvom formuláru a uviesť číslo faktúry a dátum kúpy tovaru.

Tovar vrátane originálu dokladu o kúpe (faktúra, doklad z registračnej pokladne) je potrebné zaslať doporučene na adresu: Mgr. Jana Kadaňková – popka.sk, Pavlovičovo námestie 15, 080 01 Prešov, do 14 dní od odoslania žiadosti o vrátenie tovaru. Odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol chránený proti znehodnoteniu počas prepravy.

Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods.6e, vrátenie respiračných rúšok nie je možné z hygienických dôvodov v prípade, keď bol ochranný obal po dodaní porušený. Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods.6c nie je možné vrátiť tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku.

Čiapky a vrecká, ktoré boli expedované zo skladových zásob je možné vrátiť bez obmedzení.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť neznečistený, nepoškodený v stave a hodnote v akom mu bol dodaný. Kupujúci nesie poštovné náklady za vrátenie tovaru v plnej výške.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru do 14 dní rovnakým spôsobom, ako platbu obdržal. Po dohode s kupujúcim je možné platbu vrátiť aj iným spôsobom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme zásielku. V tomto prípade sú náklady spojené s prepravou hradené kupujúcim. Vyhradzujeme si právo na náhradu škody spôsobenú neprevzatím tovaru a tým spojené náklady na prepravu. Zároveň si vyhradzujeme právo ďalšiu zásielku posielať až po prevode platby na účet.

Objednávky nezaplatené do 4 dní od ich doručenia (platí pre platbu prevodom na účet) budú zrušené! Kupujúci môže pre urýchlenie komunikácie zaslať výpis s prevodom (tzv. print-screen obrazovky), prípadne zaslať email na obchod@veseleruska.sk o tom, že platbu vykonal. Predavajúci tovar zasiela až po pripísaní platby na účet.

Reklamácia tovaru a záruka

Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predajcu o tom upovedomiť písomne a priložiť originál dokladu o kúpe (faktúru, doklad z registračnej pokladne). Náklady spojené s prepravou tovaru hradí zákazník. Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na nesprávnu manipuláciu a údržbu a na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@veseleruska.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webstránke ec.europa.eu

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.